Przepisy i normy

wetgeving kachelpijp

Spaliny z kotłów, kominków i pieców należy odprowadzać w sposób bezpieczny dla mieszkańców oraz nie powodujący uciążliwości dla otoczenia. Instalacje spalinowe powinny przede wszystkim spełniać wymagania Prawa budowlanego oraz stosownych rozporządzeń, w tym rozporządzenia

"w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"

oraz m.in. w normie PN-B-10425:1989P (dostępne na www.pkn.pl).

Odbiór kominiarski

Wspaniale jest siedzieć przy nowym kominku czy też delektować się ciepłem z nowoczesnego, wygodnego pieca centralnego ogrzewania. Aby nic nie zakłóciło Państwa spokoju i bezpieczeństwa Państwa domu, należy zadbać o odbiór kominiarski. Jest to wymaganie prawne, ale służy przede wszystkim Państwa bezpieczeństwu!

Odbiór kominiarski może być wykonywany przez osobę do tej czynności uprawnioną czyli przez mistrza kominiarskiego. Składa się on z części formalnej, czyli sprawdzenia zgodności materiałów z wymaganiami dokumentacji, aktualności atestów i aprobat technicznych. Nasze kominy posiadają odpowiednie certyfikaty, które otrzymają Państwo wraz z produktem.

W trakcie części "praktycznej" odbioru mistrz kominiarski sprawdzi m.in. drożność oraz szczelność przewodów kominowych, sposób prowadzenia przewodów i ich usytuowanie ponad dachem budynku, zakończenia wylotów kominowych, dojścia do kominów, materiały użyte do budowy komina, łączenie elementów (czy nie użyto elementów uszkodzonych), stan powierzchni przewodów, wyposażenie otworów rewizyjnych i wyczystek.

Odbiór kominiarski powinien obejmować odpowiednio również sprawdzanie ciągu w przewodach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz sprawdzanie wentylacji pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami do spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych.

Ponadto mistrz kominiarski sprawdzi prawidłowości podłączeń kominowych oraz odległości od materiałów łatwopalnych. 

Zachęcamy do kontaktu z mistrzem kominiarskim pracującym w Państwa okolicy. Na pewno ma największą wiedzę i doświadczenie odnośnie specyficznych wymagań dla instalacji kominowych, które będą dotyczyły Państwa budynku.

W kwestii kominów warto zapytać swojego kominiarza!