Daszek na Komin

W kwestii doboru długości komina stalowego najlepiej skontaktować się z mistrzem kominiarskim. Prosimy pamiętać, że odbiór kominiarski jest niezbędny!

Kominy izolowane

Daszek na komin

Warunki wyprowadzenia przewodów kominowych opisane są w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania wydanych przez Ministra infrastruktury i rozwoju. W rozdziale 5, § 142 określono m.in., że przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu oraz, że dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania przez ścianę budynków (z zachowaniem zapisów § 175 dotyczącego przewodów koncentrycznych).

Zasady sytuowania wylotów kominów ponad dachem (wg. § 142 ust. 1 i 2 oraz PN-B-10425:1989P) ilustruje poniższy rysunek, gdzie:

a) Wylot nad dachem płaskim, niezależnie od pokrycia.

b) Wylot nad dachem stromym - pokrycie łatwozapalne.

c) Wylot nad dachem stromym - pokrycie niepalne lub trudnopalne.

d) Wylot w pobliżu wyższej przeszkody, jaką może być połać dachu o nachyleniu powyżej 12°.

Usytuowanie wylotów 

Przewody koncentryczne

Według § 175 Warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

1) 21 kW – w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej;

2) 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.

Wyloty przewodów powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.

Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw lub inne miejsca rekreacyjne.

Ponadto odległość między wylotami powinna wynosić ponad 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien nie mniejsza niż 0,5 m.

Odległość od elementów łatwo zapalnych

W przypadku prowadzenia przewodów spalinowych wewnątrz i na zewnątrz budynku obowiązuje ogólna zasada, że przewody dymowe i spalinowe powinny być oddalone od nieosłoniętych łatwo zapalnych części konstrukcyjnych budynku o co najmniej 0,3 m a od osłoniętych tynkiem (grubości 25 mm) na siatce lub równorzędną okładziną o co najmniej 0,15 m. 

Zasada ta obejmuje również takie miejsca szczególne, jak przejście przez ścianę, strop czy dach.

Warto pamiętać, że wylot przewodu spalinowego czy dymowego nie powinien znajdować się bliżej niż 6 m od korony drzew dorosłych. Należy podkreślić, że istotna jest odległość od dorosłych drzew, a nie drzew w momencie instalowania komina.

Umieszczenie komina na dachu